Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

chtěli bychom Vás informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělili v souvislosti s objednáním a nákupem zboží prostřednictvím internetové stránky
http://www.zielbau.com/

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

A. Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů společnost ZIELBAU.CZ s.r.o., IČ 227 95 502, se sídlem Rychnovská 190, 468 01 Jablonec nad Nisou (dále jen „správce“).

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@zielbau.com

Správce není povinen jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. nařízení.

B. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

O kupujícím jako subjektu údajů zpracováváme následující osobní údaje:

a) jméno a příjmení,

b) dosažený titul (uvede-li ho kupující při objednávce),

c) adresa,

d) e-mail,

e) telefonní číslo,

f) identifikační číslo (je-li kupující podnikající fyzickou osobou a uvede-li jej při objednávce),

g) daňové identifikační číslo (je-li kupující podnikající fyzickou osobou a uvede-li jej při objednávce), a

h) uživatelské jméno a heslo (registruje-li se kupující na webových stránkách).

Správce uvádí, že pouze osobní údaje uvedené pod písm. a), c), d), e) výše jsou nezbytné pro úspěšné dokončení objednávky.

C. Účel a právní důvod zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou s námi uzavíráte, tedy abychom Vám mohli poskytnout sjednané zboží. Jedná se o zpracovávání osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Oprávněné zájmy definujeme jako ochranu práv prodávajícího vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při případném soudním či exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok.

Osobní údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely (např. rozesílání newsletterů) prodávajícího.

D. Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určitou v trvání deseti (10) let, případně po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich či naší společnosti, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje zničeny.

E. Příjemce osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je primárně správce.

F. Práva kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Kupující jako subjekt údajů má právo:

a) na přístup ke svým osobním údajům v rozsahu uvedeném v čl. 15 nařízení;

b) na opravu či doplnění poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 nařízení;

c) požadovat výmaz svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení;

d) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení;

e) na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 nařízení;

f) vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů dle čl. 21 nařízení; a

g) podat proti prodávajícímu jako správci osobních údajů v souladu s čl. 77 nařízení stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zdali o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.